Anvendelsesområde

1.1 Nedenstående generelle forretningsbetingelser for FOUNTHOUSE GROUP ApS, Hejrevej 30, 2400 KBH NV, er gældende for alle forretningsydelser og leverancer, som FOUNTHOUSE GROUP ApS leverer. Afvigelser fra nedenstående forretningsbetingelser er kun gyldige med FOUNTHOUSE GROUP ApS’ skriftlige accept. Overskrifterne i nedenstående er kun vejledende og ikke udtømmende angivelser af indholdet af den pågældende bestemmelse.

Aftaleindgåelse

2.1 Alle ordrer effektueres på grundlag af de generelle forretningsbetingelser.

2.2 Umiddelbart efter ordreafgivelse modtager kunden på e-mail en ordrebekræftelse, som beskriver de ydelser, kunden har bestilt. Aftale anses for indgået, når kunden har besvaret e-mailen med “OK”.

2.3 FOUNTHOUSE GROUP ApS forbeholder sig adgang til at annullere kundens ordre, dersom aftalen ikke er accepteret af kunden senest 4 uger fra datoen for ordrebekræftelsen.

Betalingsbetingelser

3.1 Betaling skal ske til det kontonummer, som er angivet på fakturaen. Forfaldsdato for betaling er 8 dage netto efter fakturadato med mindre andet er aftalt skriftligt. Opgaveforløb, der strækker sig over mere end 30 dage, kan faktureres bagud ultimo i hver måned med det forbrugte antal timer.

3.2 Har FOUNTHOUSE GROUP ApS ikke modtaget betalingen senest på forfaldsdatoen, pålægges der 2 procent i morarente per påbegyndt måned, regnet fra fakturadatoen. Dette gælder dog ikke for forbrugerkunder, hvor renteloven gælder. Der opkræves ligeledes et rykkergebyr på 100 kroner per rykkerskrivelse. FOUNTHOUSE GROUP ApS rykker kun for krav tre gange, hvorefter kravet sendes til inkasso.

3.3 De tilskrevne renter forfalder til betaling på tilskrivningstidspunktet. FOUNTHOUSE GROUP ApS har i restancesituationer ret til at ophæve alle indgåede aftaler og indstille yderligere leveringer, hvilket dog ikke fritager kunden for at betale det forfaldne beløb.

3.4 FOUNTHOUSE GROUP ApS kan ved større opgaver kræve, at kunden stiller bankgaranti for det fulde beløb eller betaler en tredjedel af tilbudsprisen otte dage inden opgavestart, en tredjedel halvvejs i opgaven samt den sidste tredjedel ved opgavens afslutning.

3.5 Såfremt kunden udskyder tidspunktet for en bestilt opgaves påbegyndelse i en længere periode end 60 dage fra oprindeligt forudsat startdato, kan FOUNTHOUSE GROUP ApS kræve, at kunden stiller bankgaranti eller indbetaler en tredjedel af opgavens pris i depot hos FOUNTHOUSE GROUP ApS. FOUNTHOUSE GROUP ApS forbeholder sig i øvrigt enhver beføjelse i tilfælde af udskudt startdato.

3.6 FOUNTHOUSE GROUP ApS har alle rettigheder til det leverede, indtil fuld betaling har fundet sted og er berettiget til at foretage enhver handling for helt eller delvist at tilbageholde den leverede ydelse i tilfælde af manglende betaling.

3.7 Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle mangelkrav.

Leveringsterminer og force majeure

4.1 FOUNTHOUSE GROUP ApS bestræber sig på at overholde de fastsatte leveringsterminer, men påtager sig ikke ansvar for eventuelle forsinkelser, som FOUNTHOUSE GROUP ApS ikke kan lastes for. Køber har ikke krav på skadeserstatning, såfremt der sker en udsættelse af leveringsterminen.

4.2 Såfremt leveringen ikke er mulig på grund af force majeure, kan FOUNTHOUSE GROUP ApS uden varsel udsætte leveringen på ubestemt tid eller annullere ordren, uden at der kan gøres erstatningskrav gældende mod FOUNTHOUSE GROUP ApS.

4.3 Som force majeure anses bl.a.:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, rekvirering, beslaglæggelse, mobilisering, krig eller uforudset militærindkaldelse af tilsvarende omfang, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, pålæg fra miljømyndigheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, herudover hidrørende fra underleverandørers konkurs, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Tavshedspligt

5.1 Alle medarbejdere i FOUNTHOUSE GROUP ApS har tavshedspligt og forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger, som de måtte blive bekendt med under projektets forløb, medmindre kunden har meddelt samtykke, eller omstændighederne i øvrigt tilsiger det.

Copyright og afleveret materiale

6.1 Kunden står inde for og afregner eventuel afgift for copyright på det materiale, som kunden leverer. FOUNTHOUSE GROUP ApS forbeholder sig enhver immateriel rettighed til eget design og egne produkter, som udarbejdes i forbindelse med projektet, medmindre andet skriftligt aftales. FOUNTHOUSE GROUP ApS har alle rettigheder til råmateriale udarbejdet i forbindelse med produktioner, med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Råmateriale udleveres ikke til kunden.

Projektstyring og tidsplan

7.1 Kunden udpeger en projektansvarlig, der følger projektets forløb. Hvis ikke andet meddeles skriftligt, anser FOUNTHOUSE GROUP ApS den projektansvarlige som værende den, FOUNTHOUSE GROUP ApS’ tilbud er stilet til. Kundens projektansvarlige skal have bemyndigelse til at godkende de ydelser, som FOUNTHOUSE GROUP ApS leverer. FOUNTHOUSE GROUP ApS udarbejder, i samarbejde med kundens projektansvarlige, en tidsplan for implementeringen af aftalens indhold. Tidsplanen er vejledende.

Korrektur og godkendelse

8.1 Hvis ikke andet er aftalt skriftligt, omfatter FOUNTHOUSE GROUP ApS’ tilbud én korrekturgang til det færdige produkt. Ved ”korrekturgang” forstås, at kunden får det pågældende materiale til gennemsyn og tilbagesender skriftlige rettelser/kommentarer, der efterfølgende indarbejdes i materialet indenfor en på forhånd aftalt tidsfrist.

8.2 Herefter tilbagesendes det korrigerede materiale til godkendelse. En forudsætning for FOUNTHOUSE GROUP ApS’ tilbud er, at der efter redigeringsprocessens start ikke foretages ændringer i eventuelt manuskript eller storyboard.

8.3 Korrekturgange ud over de ovenfor beskrevne afregnes på timebasis efter FOUNTHOUSE GROUP ApS’ gældende timesats.

8.4 Kundens projektansvarlige er ansvarlig for alle godkendelser af det udførte arbejde, herunder godkendelse af korrekturer, grundlayout og illustrationer. Alle rettelser til korrekturen samt øvrige ændringer til de forslag, som FOUNTHOUSE GROUP ApS udarbejder, skal meddeles FOUNTHOUSE GROUP ApS skriftligt med tydelig angivelse af rettelsen/ændringen, og hvor den skal foretages. Kundens projektansvarlige samler alle rettelser fra eventuelle andre korrekturlæsere i kundens organisation eller andre steder og leverer dem som én korrektur.

8.5 Kundens projektansvarlige modtager til endelig godkendelse det færdige materiale, som det går til tryk eller på anden måde publiceres. Når kundens projektansvarlige har godkendt det færdige materiale, omfatter FOUNTHOUSE GROUP ApS ansvar for materialet alene fejl og mangler, der måtte opstå fra denne godkendelse og frem til den endelige levering af materialet.

Ansvarsbegrænsning

9.1 I tilfælde af, at kunden måtte lide tab på grund af den ydelse, som FOUNTHOUSE GROUP ApS har leveret til kunden, kan alene et direkte og dokumenteret tab komme på tale, idet der ikke ydes erstatning for driftstab eller anden indirekte skade. 
FOUNTHOUSE GROUP ApS’ samlede erstatningspligt for enhver skade, ethvert tab eller foranstaltninger hvad enten der er tale om kontraktforhold eller skadevoldende handlinger (herunder forsømmelighed eller andet) kan maksimalt udgøre det beløb, der er betalt for det leverede.

Individuelle aftaler

10.1 Aftaler ud over det i ordrebekræftelsen og forretningsbetingelserne anførte er ikke gældende, medmindre de skriftligt er bekræftet af FOUNTHOUSE GROUP ApS. Individuelle, skriftlige aftaler gælder forud for nærværende forretningsbetingelser.

Ændring af forretningsbetingelserne

11.1 Nærværende betingelser kan ændres uden varsel.

Tvister

12.1 Aftalen og alle forhold der udspringer heraf, er i sin helhed underlagt dansk ret. Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. Såfremt parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten søges løst ved mediation.

12.2 Hvis ikke parterne, inden 14 dage efter at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne anmode Mediatoradvokater c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, om at bringe en mediator i forslag.

12.3 Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende standardaftale for mediation fastsat af Mediatoradvokater, foreningens etiske regler og reglerne om god advokatskik.

12.4 Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, eller hvis en part skriftligt erklærer, at et mediationsforløbi kke findes formålstjenligt, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort ved Sø-og Handelsretten i København.

12.5 FOUNTHOUSE GROUP ApS er dog berettiget til i stedet at forlange tvisten afgjort ved voldgift efter ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)”. Hver part udpeger i givet fald en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Såfremt en part ikke inden tredive (30) dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.